Jul 19, 2010

Excellent article out of Sweden on how families suffer due to state policies.

English translation below

Framtidens familjepolitik

Jonas Himmelstrand om Framtidens familjepolitik

Är Sverige en familjepolitisk sovjetstat?

Rubriken antyder att denna artikel har ett obehagligt budskap. Det är riktigt, så sluta gärna att läsa redan nu om du inte vill bli upprörd. Men för mig är det ännu obehagligare att inte skriva den. Människan måste uttrycka sin sanning, annars blir hon sjuk. Här är den sanning som jag upplevde vid ett besök på Kanadas västkust i månadsskiftet april-maj i år.

 Jag berättar, och en kvinna får tårar i ögonen. Hon är inte ensam, jag ser flera fuktiga ögon. Jag ger en presentation på en skol- och familjekonferens med ett 20-tal psykologer och familjerådgivare i Kanada, Nordamerikas mest europeiserade land. Likt USA? Nej, kanadensarna protesterar mot att jämföras med sin mäktige granne i söder med ungefär samma avoghet som en del svenskar känner gentemot USA. En pensionerad psykolog från provinsen Alberta berättar om det kanadensiska inlandsklimatet, om snön som kommer i oktober och kan ligga kvar till april. Flygplatsen i Vancouver, där jag har landat, är i europeisk stil, klart annorlunda än Chicago O'Hare där jag mellanlandade. Det är lätt att få kontakt med kanadensarna, de är både öppna och uttrycksfulla.

Varför tåras psykologernas ögon? Jo, jag har blivit ombedd att under 15 minuter berätta om barns och familjers situation i Sverige...Read more in Swedish.
Use this link:
http://www.newsmill.se/artikel/2010/07/02/r-sverige-en-familjepolitisk-sovjetstat

The future of family policy

Jonas Himmelstrand for future family policy

Sweden is a family political Soviet state?

The title suggests that this article has an unpleasant message. It is true, so please stop reading now if you do not want to be upset. But for me it's even more unpleasant to not write it. Man must express its truth, otherwise he becomes ill. This is the truth that I experienced on a visit to Canada's west coast in late April to May this year.

I speak, and a woman is in tears. She is not alone, I see many moist eyes. I give a presentation at a school and a family conference with some 20 psychologists and family counselors in Canada, North America, most European countries.  Like the U.S.?  No, the Canadians are protesting against, compared with its powerful neighbor to the south with approximately the same resentment that some Swedes familiar with the U.S.  A retired psychologist from Alberta tells of the Canadian continental climate, the snow coming in October and can remain until April. The airport in Vancouver, where I have landed, is in European style, very different from Chicago's O'Hare, where I made a stopover. It is easy to get in touch with Canadians, they are both open and expressive.
 
Why tears in the eyes of a psychologist? Well, I've been asked that for 15 minutes to tell you about children and families in Sweden....Read more in English.


No comments:

Post a Comment